Tap to unmute

5'x5' CNC Plasma Table Build

Chia sẻ
Nhúng
  • Xuất bản 25 Th01, 2020
  • stefancymba...
    Overview of my most recent project. 5x5 cnc plasma with a Hypertherm powermax 45xp.
  • Khoa học và Công nghệKhoa học và Công nghệ

NHẬN XÉT • 0